در محضر نهج البلاغه
74 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مولف
زبان : فارسی
نامه 31 نهج البلاغه یکی از متقن ترین دستورات دینی برای تربیت نسل جوان است که سعی شده طی 50 درس با رویکردی قرانی وروائی شرح شودوهمینطور حکمت های نهج البلاغه مورد بررسی وشرح قرار گرفته است