در محضر قرآن
47 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مولف
زبان : فارسی
سوره مبارکه حمد وبرخی از آیاتی که جنبه تربیتی دارند مورد ترجمه وشرح قرار گرفته است